Obsługa inwestycji

W ofercie:

  • Etap przedprojektowy

- uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

- przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- uzyskanie zapewnień dostawy mediów

- uzyskanie mapy do celów projektowych

- badania geotechniczne

  • Etap projektowy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu

- uzgodnienia projektowe

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę

- przygotowanie materiałów i uzyskanie opinii narady koordynacyjnej (ZUDP)

- przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

- uzgodnienie projektu zjazdu

- uzgodnienie projektu zmiany organizacji ruchu

  • Realizacja inwestycji

- zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

- zgłoszenie budynku do użytkowania

  • Zgłoszenia robót i inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę
ERPLAN BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI, 37-200 Przeworsk, ul. I. Krasickiego 86
NIP: 815 161 60 39, REGON: 366297947
791-791-974 biuro@erplan.pl